Vondsten Poortvliet

Tekst: John Verweij

In maart van dit jaar is al melding gemaakt van vondsten op een archeologische vindplaats uit de Romeinse tijd (eerste eeuwen van onze jaartelling) in de buurt van Oud Kerkhof bij Poortvliet.

Hierbij zijn bewoningssporen (paalsporen, wellicht van een huisplattegrond?) opgegraven bij de verbreding van de daar lopende vaart.

De uitgegraven grond is evenwijdig aan de vaart gestort en is ondertussen geëgaliseerd.

Naar verwachting zou deze berg nog vele scherven herbergen. Na eerdere vondsten zou verder onderzoek nog meer aan het licht kunnen brengen.

Gemeentearchivaris Fred van den Kieboom aan het spitten

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 juli heeft de heemkundekring, in samenwerking met de gemeente, verder onderzoek gedaan in de gestorte grond.

Opvallend is dat er wel meer aardewerk gevonden is, maar dat bij onderzoek met een metaaldetector door Roy Hage en later Sjoerd Verwijs geen metalen voorwerpen uit die tijd aangetroffen zijn.

 

Wel is er deze dagen een stenen werktuigje opgegraven, dat zou zijn gebruikt bij de bewerking (slijpen) van metalen werktuigen. Naast de potscherven zijn ook restanten van Romeinse dakpannen en tegels teruggevonden.

 We mogen de voorzichtige conclusie trekken, dat het hier gaat om overblijfselen van lokale bevolking, niet om een Romeinse boerderij (villa rustica).

Tevens zijn er indicaties dat er moernering heeft plaatsgevonden, het afgraven van veen voor turf als brand- en meststof. Nader onderzoek zal hier duidelijkheid moeten verschaffen.

Alle vondsten zijn schoongemaakt en gesorteerd. Er zijn deze twee dagen meer dan 300 scherven uit de grond gehaald. Deze scherven worden toegevoegd aan de in maart reeds gevonden artefacten.

Aan de hand van de vondsten zal een verslag worden opgemaakt, waarin wordt aangegeven om welk soort aardewerk het hier gaat, welke hoeveelheid en uit welke (preciezere) periode(n). 

 

Vondsten van vrijdag, schoongemaakt en gesorteerd (Foto: F. v.d. Kieboom)

Een eerste reactie van de archeologen van Erfgoed Zeeland was enthousiast.

Wellicht kan men ook iets zeggen over de aard van de nederzetting en het aantal mensen dat daar gewoond of verbleven heeft.

Het zou niet alleen gaan om vondsten uit de Romeinse tijd, maar wellicht ook uit de bronstijd en zelfs uit de ijzertijd, wat de datering van de vindplaats nog eens 1.500 jaar verder opschuift.

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *