Vereniging

Vereniging Stad en Lande van Tholen

De vereniging is opgericht op 25 april 2002 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22051097.

Informatie over onze doelstellingen en activiteiten zijn te vinden in de statuten en het beleidspslan.

Het werkgebied van de vereniging is het eiland Tholen. De Gemeente Tholen omvat ook Sint Philipsland, maar deze plaats en schiereiland heeft een eigen heemkundekring (zie onder Links).

De vereniging heeft momenteel ongeveer 450 leden. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Om alle doelstellingen en activiteiten invulling te geven is nieuw bloed noodzakelijk! Heb je interesse in de geschiedenis en het erfgoed van het eiland Tholen? Meld je dan aan als lid voor slechts €12 per jaar (€18 per gezin).

Vergaderlocatie

We hebben onze eigen vergaderlocatie In het oude stadhuis te Tholen. 

In de vergaderruimte bevindt zich ook onze bibliotheek, bestaande uit vele boeken en tijdschriften.

Heemkunde

Heemkunde is een breed begrip en wordt afwisselend gebruikt met de begrippen cultuurhistorie en cultureel erfgoed. Heemkunde, naar het woord heem, is kennis van en onderzoek naar de eigen leefomgeving. Het gaat hierbij om zowel het materiele als het immateriele cultureel erfgoed van de omgeving.

Onderzoek kan gericht zijn op de geschiedenis, archeologie, geografie, demografie, genealogie, dialectologie, toponymie, aardrijkskunde, biologie, ecologie, etc.

Materieel cultureel erfgoed:

 • Onroerend: landschap, monumentale gebouwen (kastelen, kerken, molens, woonhuizen, boerderijen), industrieel erfgoed, militaire bouwwerken en verdedigingswerken
 • Roerend: boeken, klederdrachten, kunstwerken (bijv. schilderijen) 

 

Immaterieel cultureel erfgoed:

 • Oraal erfgoed: vertelcultuur, dialect
 • Podiumkunsten en muziek
 • Sociale gewoontes en gebruiken: stoeten, rituelen, feesten, vieringen
 • Natuur en universum: eetcultuur, gewoontes en gebruiken
 • Ambachtelijke vaardigheden en technieken

 

(bron: Wikipedia)

Doel

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de vereniging ten doel:

 • het bestuderen en onderzoeken van de gemeente Tholen op elk gebied wat onder het gebied “heemkunde” valt;
 • het in brede kring wekken van belangstelling voor plaats en bevolking;
 • het publiceren van onderzoeksresultaten en afgesloten studies;
 • het waken voor de schoonheid in het betrokken gebied;

en het verrichten van al hetgeen met het eerder genoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Zij tracht dit doel te bereiken door ondermeer:

 • alle personen die actief of geïnteresseerd zijn in de heemkunde in het betrokken gebied te verenigen;
 • het al of niet in groepsverband onderzoeken van heemkundige onderwerpen die betrekking hebben op het genoemde gebied;
 • het houden van vergaderingen, studie-avonden, lezingen, excursies en tentoonstellingen;
 • samenwerking te zoeken en aan te gaan met: heemkundige kringen uit andere delen van Nederland, verenigingen uit eigen omgeving die ter bereiking van het gehele doel van nut kunnen zijn;
 • het uitgeven of doen uitgeven van publicaties.

Activiteiten

Onze activiteiten bestaan onder andere uit:

 • onderzoeken van cultuurhistorische onderwerpen en het publiceren hierover;
 • organiseren van lezingen en excursies;
 • organiseren van de Open Monumentendag;
 • verzorgen van nieuwsbrieven en publicaties zoals het jaarboek;
 • verzorgen van cursussen op het gebied van cultuurhistorie;
 • fungeren als gesprekspartner voor (overheids)instellingen op het gebied van cultuurhistorie;

Het werkgebied beperkt zich in de praktijk veelal tot het eiland Tholen. Bij de oprichting was er immers al een heemkundekring op Sint Philipsland. Dat neemt niet weg dat wanneer onderwerpen zich ertoe lenen de gehele gemeente Tholen kan worden bestreken.

Werkgroepen

We zijn bezig om de actieve beoefening van de heemkunde in de vorm van werkgroepen te stimuleren.

De eerste werkgroep, de fotowerkgroep, is inmiddels begin 2022 gestart. De fotowerkgroep houdt zich bezig met het samenvoegen van de fotocollecties van de Heemkundekring en het Gemeentearchief. De bedoeling is dat alle foto’s uiteindelijk in de beeldbank van het Gemeentearchief komen. Beide fotocollecties moeten daartoe eerst met elkaar worden vergeleken. Vervolgens worden de ontbrekende foto’s toegevoegd aan de beeldbank. Daarna moet bij elke foto in de beeldbank nog informatie worden toegevoegd. 

Andere mogelijke werkgroepen zijn:

 • Monumenten (Rijksmonumenten, Gemeentelijke monumenten, Open Monumentendag, fietsroutes)
 • Landschap (bijv. veldnamen, boerderijen)
 • Planologie
 • Archeologie
 • Genealogie
 • Dialect

Ben je geïnteresseerd in één van de onderwerpen en wil je hieraan af en toe tijd besteden?

Meld je dan aan als vrijwilliger voor één van de werkgroepen door op deze knop te klikken! 

Ideeën voor andere onderwerpen zijn ook van harte welkom!