Het was een leuke en gezellige avond tijdens de ALV op 10 april 2018.

Het financiële gedeelte zoals de resultatenrekening en balans werden door de aanwezige leden goedgekeurd.

Door leden van de kaskommissie, Piet van Dijke en Marga Kunst, werden de financiën gecontroleerd en werd decharge verleend aan het bestuur. Piet van Dijke was aftredend en er werd vervolgens een nieuw lid voor de kascommissie gekozen waar Dhr. Helleman uit Scherpenisse zich voor beschikbaar had gesteld, hij werd met acclamatie benoemd.
Vervolgens werd besproken de begroting voor 2018 en door de aanwezige leden goedgekeurd.
het bestuur kan hiermee aan de slag.

Er viel nog meer te kiezen. Aftredend en herkiesbaar voor volgende vier jaren als penningmeester Magda Geluk-Jansen welke bij acclamatie werd herbenoemd.

Voor de twee aftredende bestuurder Joop de Korte en Jaap Bout hadden zich twee nieuwe kandidaten aangemeld, Tieneke Fopma en Gré Boelhouwers. Beiden werden ook bij acclamatie benoemd.

Na het afsluiten van dit gedeelte werd er een lezing gegeven door Klees Fase over de havens in vroegere tijden binnen onze gemeente. Zie bijgevoegde foto’s
Met deze interessante lezing werd deze ALV 2018 afgesloten.